2018/2019 Jak probíhá vzdělávání v našem 1. ročníku

Naučit se číst, psát a počítat patří k základům vzdělání již od nepaměti. Jak s tímto úkolem pracujeme my?

Motivace:

Zvládnout základy je nejdůležitější úkol pro všechny prvňáčky. Nic však nejde bez opakování a procvičování. Důležité je motivovat děti do práce, podporovat jejich zvídavost a touhu po vzdělání. Vnímat a učit se prostřednictvím všech smyslů. Objevovat s dětmi sílu, která existuje v každém z nich, vede je k tvořivosti a ovlivňuje jejich jednání a chování.

Výuka ve třídě probíhá v blocích:

  • 8.00 – 9.30 první blok
  • 10.00 – 11.30 druhý blok a dvakrát týdně do 12.30.
  • Během výuky mají děti možnost pít a odcházet na toalety.

Seznámení s Montessori prvky:

Ani jedno z dětí v naší třídě nebylo v rámci předškolního vzdělávání seznámeno s Montessori přístupem. Proto bylo v počátcích velmi důležité nastavit pravidla a spolupráci ve třídě.

Výuka od začátku probíhala v připraveném prostředí. Uspořádání třídy, pomůcek a materiálů mělo podnítit a povzbudit děti k aktivitě. Ne všechny děti se však umí rozhodnout a samy si zvolit úkol nebo činnost, na které budou pracovat. Proto v naši třídě kombinujeme klasický styl výuky s Montessori prvky.

Pracujeme s více zdroji:

Děti používají učebnice, pracovní sešity, pracovní listy, knihy, encyklopedie a Montessori pomůcky. Vypracované materiály si zakládají do šanonu a tvoří si vlastní portfólio.

Vzhledem k počtu dětí ve třídě je možno uplatňovat individualizovaný přístup i práci ve skupinkách. Časté je také střídání činností.

Domácí příprava:

Po domluvě s rodiči na třídních schůzkách, dostávají žáci i domácí úkoly, které však nejsou na denním pořádku. Příprava do školy by však měla být každodenní, přibližně patnáctiminutová.

Hodnocení dětí:

Děti nejsou hodnoceny známkami, není podporována soutěživost a rivalita. Oceněna je především snaha a dotažení práce či úkolu do konce. Hodnocení na pololetí i na konci školního roku má slovní formu.

Čtení:

Čtení učíme za pomocí Slabikáře. Děti se učí nejprve velké tvary písmen, které spojují do slabik a pomocí slabik čtou slova a jednoduché věty. Důraz klademe na porozumění čtenému textu. Samostatné vyvození nových písmen probíhá na speciálních Montessori pomůckách. Slabikář slouží k fixaci a k procvičení čtení, zejména v domácím prostředí.

V průběhu výuky českého jazyka se zaměřujeme na rozvoj slovní zásoby, práci se slovem a správnou výslovnost (pokud děti ještě nemají vyvozeny nebo zafixovány všechny hlásky – nejčastěji R, Ř, nebo špatně rozlišují sykavky, věnujeme se i těmto obtížím). Rozvíjíme všechny dílčí oblasti důležité pro nácvik čtení (sluchové, zrakové vnímání, vizuomotorickou a audiomotorickou koordinaci).

Psaní:

Nácviku psaní předchází důkladné uvolnění ruky prostřednictvím uvolňovacích cviků a grafomotorických cvičení. V psaní souběžně se čtením píšeme velké hůlkové tvary písmen, děti pomoci nich píši písmena slabiky a slova. K hůlkovému písmu postupně přidáváme psací tvary písmen, které děti procvičují v písance. 

Matematika:

V matematice pracujeme především s názornými pomůckami, ale i zde je výuka podpořena pracovním sešitem. Zařazujeme praktická cvičení zaměřená na finanční gramotnost (nakupování v třídním obchodě za pomocí papírových peněz). Zařazujeme cvičení na rozvoj logického myšlení a prvky z Hejného metody výuky matematiky.


Prvouka:

V prvouce, která je v Montessori vzdělávání pojata jako kosmická výchova, se zaobíráme tématy, které propojujeme s besedami nebo exkurzemi. Spolupracujeme s žáky vyšších ročníků na projektech.

Od začátku školního roku jsme se věnovali např. tématům: Jazyk a písmo, Vesmír, Les, Ovoce a zelenina, Zvířata v zimě, Lidské tělo.

Zúčastnili jsme se besedy s Hasiči, Městskou policií, vyzkoušeli jsme si základy první pomoci.

Navštívili jsme dvě divadelní představení, vystoupení hudební skupiny Réva, Hvězdárnu a Ovocentrum. Byli jsme pasováni na Rytíře řádu čtenářského a pravidelně navštěvujeme dětské oddělení knihovny.


Angličtina:

V první třídě vyučujeme i anglický jazyk formou nepovinného předmětu. Zaměřujeme se hlavně na rozvoj slovní zásoby, poslech písní a hry.

Přejít na začátek