Zvažujete přestup k nám?

Při přestupu z jiné školy je nutné, aby dítě:

  • chápalo tento systém výuky, bylo schopné samostatné organizace vlastní práce (nebo mělo motivaci se jí učit) dle pokynů vyučujících a dle denních, týdenních či dlouhodobějších vzdělávacích plánů, které děti najdou v školním elektronickém komunikačním systému Bakalářia často je také dostávají ve vytištěné podobě, jsou napsány na tabuli či na nástěnce ve třídě,
  • respektovalo zpětnou vazbu a pokyny vyučujících,
  • respektovalo odlišnosti spolužáků,
  • bylo schopno udržovat v pořádku své pracovní místo a podílet se na udržování příjemného a estetického prostředí třídy.

U žáků z řad cizinců je potřeba, aby měli základní znalost češtiny alespoň na úrovni A1-A2,

což zkráceně znamená, že dokážou komunikovat o běžných životních tématech, dokážou přečíst a přepsat krátký český text a vyhledat v textu konkrétní předvídatelné informace, rozumí pokynům. Znalost jazyka se hodnotí písmeny A0 – C2, pro případné navazující studium na středních školách je vhodné posunout se na úroveň min. B1, kdy už studenti dokážou vyjádřit v češtině (bez pomocí překladače) vlastní názor, déle souvisle vyprávějí, souvisle čtou a rozumí i delším textům.

Více informací najdete například zde:

http://www.jazykove-urovne.cz/uroven-a1/

https://www.jazykovamentorka.cz/jak-poznat-uroven-v-cizim-jazyce/

Montessori vzdělávání klade větší důraz na samostatnost a vlastní zodpovědnost, nemusí to být ideální cesta pro každého, některé děti potřebují zcela jasnou strukturu vyučování a při možnosti volby a plánování vlastní práce jsou velmi zmatené.

Některé děti nemají zájem ani motivaci se učit a narušují pak práci ostatních žáků ve třídě.

Prosíme tedy rodiče, aby dětem (vstupujícím do „monte“ tříd – přestupujícím z jiných tříd či škol), byli zejména zpočátku nápomocni.

Prosíme o pomoc dětem i doma – pomoc zorientovat se:

 – v systému práce (což můžete doma průběžnou kontrolou plnění zadaných úkolů či komunikací s vyučujícími ohledně úpravy zadaných úkolů, alternativ k úkolům apod.)

– a také v elektronickém systému Bakaláři.

Přejít na začátek